Thursday, April 19, 2007

WWF Black Cloud


Agency: Ogilvy, Beijing.
Creative Director: Doug Schiff
Art Directors: Kama yu, Teng tong hoe
Copywriters: Doug Schiff, fei zhao

No comments: